Logo NUA
NUA és la materialització de la revitalització del teixit industrial local, basant-se en les arrels pròpies i usant matèries primeres conseqüents amb el medi.
NUA es la materialización de la revitalización del tejido industrial local basándose en las raíces y utilizando materias primas consecuentes con el medio.
NUA is the materialisation of a renewed boost to the local industry network. It is based on our Mallorcan roots and uses eco-friendly raw materials.
I WANT IT!


NUA MOBILIARI

Les Illes Balears des de sempre han tingut unes característiques pròpies, sigui pel mateix fet geogràfic com pel caràcter del propi illenc; aquest fet, al llarg dels segles, ha configurat un estil singular. D’aquesta premissa varen anar sorgint peces concretes que han perdurat fins a l’actualitat: el bufet, la caixa... són només dos exemples d’una llarga llista.

Durant els anys 50 i 60 a Mallorca i, especialment a Manacor, es varen realitzar unes col·leccions de mobiliari amb clara inspiració nòrdica. Aquest estil va entrar amb contundència a les llars mallorquines, per això trobar un aparador, o altres mobles, amb les cames en tornejat d’agulla era una troballa no gens difícil fins no fa gaires anys.

Per aquest motiu, amb una combinació d’aquestes dues trajectòries separades en el temps, però no en el lloc, sorgeix NUA: les peces més característiques del mobiliari situat a l’imaginari local reinterpretades per adaptar-les a l’habitatge i al modus vivendi i necessitats contemporànies.

Es tracta, doncs, d’una fusió actualitzada d’aquests estils (o fets, més ben dit, ja que sobretot en el primer cas no es tractava d’un estil conscient): les peces de finals del segle XIX a Mallorca, juntament amb l’estil marcadament nòrdic arribat a l’illa als anys 50 i 60, sumat a la contemporaneïtat actual.

Aquest singular eclecticisme es materialitza en NUA, unes peces amb un caràcter propi i determinat pel seu lloc de naixement.


CONSTRUCCIÓ

Mobiliari de construcció semiartesanal. Es combinen les tècniques més actuals amb les qualitats de les tècniques tradicionals del fuster de les Balears.

Es tracta d’unes peces realitzades en tirades curtes, cosa que els aporta, en primer lloc, un major control de cada peça i, en segon lloc, una major adaptabilitat a les necessitats de l’usuari final, podent oferir així personalitzacions d’algunes característiques del moble.

Fabricat amb materials naturals i conseqüents.


VALORS

Construcció a nivell local. Es fomenta l’ús dels tallers locals, tant els de maquinària més actualitzada com els que utilitzen les tècniques i maquinària/eines més tradicionals i manuals.

Materials certificats. Fusta amb certificat FSC amb lacats no tòxics.

Ferratges de primera qualitat


En definitiva, NUA és la materialització de la revitalització del teixit industrial local, basant-se en les arrels pròpies i usant matèries primeres conseqüents amb el medi, a més d’atendre’s a les possibilitats constructives tant materials com locals, sense deixar de banda els darrers avanços tecnològics.
English NUA


NUA MOBILIARIO

La Islas Baleares han tenido siempre unas características propias, sea tanto por el simple hecho geográfico como por el propio carácter isleño; este hecho ha configurado un estilo concreto a lo largo del tiempo. En consecuencia fueron surgiendo piezas que han perdurado hasta la actualidad, el ‘bufet’ y la ‘caixa’ son solo dos ejemplos de una larga lista.

Durante los años 50 y 60 en Mallorca y especialmente en Manacor se realizaron unas colecciones de mobiliario con clara inspiración nórdica; este estilo entró con contundencia en los hogares mallorquines; en aquella época era usual encontrar una pieza con patas torneadas en cualquier hogar.

Por eso, combinando estas dos trayectorias, separadas en el tiempo pero no en el lugar, surge NUA. Las piezas mas características del mobiliario ubicado en el imaginario local, re-interpretadas para adaptarlas a la vivienda, modus vivendi y necesidades contemporáneas.

Se trata entonces, de una fusión actualizada de estos estilos (o hechos mejor dicho, ya que especialmente en el primer caso no se trata de un estilo consciente). Las piezas de finales del s.XIX de Mallorca y el estilo marcadamente nórdico llegado a la isla a mitad del s.XX sumado a la contemporaneidad actual.

Este singular eclecticismo se materializa en NUA, unas piezas con un carácter propio determinado por su lugar de nacimiento.


CONSTRUCCIÓN

Mobiliario de construcción semiartesanal, se combinan las técnicas mas actuales con la cualidades de las técnicas tradicionales del carpintero de las Baleares.

Se trata de unas piezas realizadas en series cortas, cosa que les aporta, en primer lugar, un mayor control de cada pieza y una mejor adaptabilidad a las necesidades del usuario final, pudiendo ofrecer algunas personalizaciones de los elementos.

Fabricado con materiales naturales y consecuentes.


VALORES

Construcción a nivel local. Se fomenta el uso de talleres locales, tanto los que poseen la maquinaria mas actualizada como los que usan técnicas y maquinaria o herramientas mas tradicionales y manuales.

Materiales certificados. Uso de madera con certificado FSC y lacados no tóxicos.

Herrajes de primera calidad.


Definitivamente, NUA es la materialización de la revitalización del tejido industrial local basándose en las raíces y utilizando materias primas consecuentes con el medio, además de ceñirse en las posibilidades constructivas materiales y locales, sin olvidar las últimas innovaciones tecnológicas.